เมนูหลัก

AL.361LAW, REGULATIONS AND FORMALITIES IN AIRLINE BUSINESS
ธบ.361กฎหมาย ระเบียบและพิธีการในธุรกิจการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.09:00-12:00R28142C62602M 
อาจารย์: ดร.สิทธินัย จันทรานนท์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-59-1
รหัส 606101485242,596101426742
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2724
21 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2727
21 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2725
Course Description
ศึกษา วิเคราะห์และอภิปราย อนุสัญญา กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและข้อตกลงต่าง ๆ ทางการบินทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศและระหว่างประเทศที่มีผลต่อการดำเนินการธุรกิจการบินหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต