เมนูหลัก

AL.451BASIC RESEARCH METHODOLOGY IN AIRLINE BUSINESS
ธบ.451วิธีวิจัยพื้นฐานในธุรกิจการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R28402C20191W 
  พ.13:00-16:00R28402C      
อาจารย์: ดร.เมธา เกตุแก้ว
ดร.เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์
Dr.KRIT WITTHAWASSAMRANKUL
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-19-1
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
Course Description
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยในธุรกิจการบิน การวางกรอบความคิดการวิจัย การออกแบบงานวิจัย ปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการวิจัย ประเภทของการวิจัย สมมติฐาน ขอบเขตและข้อจำกัดทางการวิจัย ขั้นตอนการทำวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การสรุปและเขียนผลการวิจัย ตลอดจนการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจการบิน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต