เมนูหลัก

AL.451BASIC RESEARCH METHODOLOGY IN AIRLINE BUSINESS
ธบ.451วิธีวิจัยพื้นฐานในธุรกิจการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R28142C40337M 
อาจารย์: ดร.เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี45-33-12
สอบปลายภาค: 14 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2725
14 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2724
  020 จ.13:00-16:00R28142C40319M 
อาจารย์: ดร.เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี45-31-14
สอบปลายภาค: 14 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2727
14 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2725
  030 อ.09:00-12:00R28162C44440M 
อาจารย์: ดร.เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี44-44-0
สอบปลายภาค: 14 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2728
14 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2727
14 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2729
  040 อ.13:00-16:00R28162C42420W 
อาจารย์: ดร.ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-40-0
รหัส 616101400638,616101401134
สอบปลายภาค: 14 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
14 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2729
Course Description
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยในธุรกิจการบิน การวางกรอบความคิดการวิจัย การออกแบบงานวิจัย ปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการวิจัย ประเภทของการวิจัย สมมติฐาน ขอบเขตและข้อจำกัดทางการวิจัย ขั้นตอนการทำวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การสรุปและเขียนผลการวิจัย ตลอดจนการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจการบิน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต