เมนูหลัก

AL.452SEMINAR IN AIRLINE BUSINESS
ธบ.452สัมมนาในธุรกิจการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R28392C41401M 
อาจารย์: ดร.เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์
อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์
ดร.เมธา เกตุแก้ว
อาจารย์นิศา นุ่มวงษ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-39-1
รหัส 616101400494
สอบปลายภาค:
  020 จ.13:00-16:00R28392C40328M 
อาจารย์: ดร.เมธา เกตุแก้ว
อาจารย์กนกวรรณ จั่นจีน
ดร.เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์
อาจารย์นิศา นุ่มวงษ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-32-8
สอบปลายภาค:
  030 อ.09:00-12:00R28142C40373M 
อาจารย์: อาจารย์วรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล
อาจารย์เวธกา วัชราคุณาธร
ดร.เมธา เกตุแก้ว
อาจารย์อาทิตติยา แสงจันทร์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-37-13
สอบปลายภาค:
  040 อ.13:00-16:00R28142C40400W 
อาจารย์: ดร.เมธา เกตุแก้ว
อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์
ดร.ญาฎา บุรพรัตน์
อาจารย์วรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-40-0
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และอภิปรายประเด็นที่น่าสนใจในการจัดการธุรกิจการบินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงด้านการจัดการและการบริการด้วยการนำบทความ ประสบการณ์การฝึกงาน กรณีศึกษาและผลการวิจัยมาเป็นเนื้อหาในการจัดสัมมนาเพื่อ อภิปราย วิจารณ์
และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนทำเป็นรายงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต