เมนูหลัก

AL.479CAREER PREPARATION FOR AIRLINE INDUSTRY 2
ธบ.479การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพสำหรับอุตสาหกรรมการบิน 2
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.09:00-12:00R28412C37352M 
อาจารย์: อาจารย์เวธกา วัชราคุณาธร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี36-34-2
รหัส 606101486012
สอบปลายภาค:
  021 จ.13:00-16:00R28412C36351M 
อาจารย์: อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี36-35-1
สอบปลายภาค:
  031 อ.09:00-12:00R2736M2C39381M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี39-38-1
สอบปลายภาค:
  041 พ.09:00-12:00R27332C42420W 
อาจารย์: อาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี41-41-0
รหัส 616101400536
สอบปลายภาค:
Course Description
บูรณาการความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพในอนาคต โดยสามารถแสดงให้ประจักษ์ถึงองค์ความรู้ที่มีเพียงพอและแสดงถึงเจตคติที่ดีต่องานบริการในอุตสาหกรรมการบิน ตลอดจนมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต