เมนูหลัก

ES.301COMMUNICATIVE ENGLISH FOR AIRLINE BUSINESS 3
อฉ.301ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในธุรกิจการบิน 3
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.09:00-12:00R27332C33312M 
อาจารย์: ดร.เมธา เกตุแก้ว
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-28-2
รหัส 636101400785,636101401052,636101402646
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2724
29 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2723
  021 อ.13:00-16:00R27322C33330M 
อาจารย์: ดร.เมธา เกตุแก้ว
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-30-0
รหัส 636101405226,636101401046,636101400534
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2724
29 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2725
  031 พ.13:00-16:00R27332C301812M 
อาจารย์: อาจารย์นันทิยา อุณหสุทธิยานนท์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-18-12
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2725
29 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2727
Course Description
ศึกษาคำศัพท์และสำนวนภาษาที่ใช้ในอุตสาหกรรมบริการแขนงต่างๆ โดยทั่วไป โดยเน้นการฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ โดยสามารถเลือกใช้ระดับภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและสถานการณ์ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมบริการหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต