เมนูหลัก

ES.302COMMUNICATIVE ENGLISH FOR AIRLINE BUSINESS 4
อฉ.302ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในธุรกิจการบิน 4
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.09:00-12:00R28392C44440M 
อาจารย์: อาจารย์ชลธร จันทะโสต
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี42-42-0
รหัส 626101400342,626101400483
สอบปลายภาค: 15 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
15 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
  021 อ.13:00-16:00R28282C57561M 
อาจารย์: อาจารย์ชลธร จันทะโสต
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-50-0
รหัส 636101405005,626101401270,626101401949,626101403397,626101400650,626101402006,626101400285
สอบปลายภาค: 15 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
15 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2723
15 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2722
15 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
  031 พ.13:00-16:00R28142C402020M 
อาจารย์: อาจารย์ชลธร จันทะโสต
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-20-20
สอบปลายภาค: 15 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2723
  041 พ.09:00-12:00R28412C402812W 
อาจารย์: อาจารย์ชลธร จันทะโสต
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-28-12
สอบปลายภาค: 15 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2724
15 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2725
Course Description
ศึกษาคำศัพท์และสำนวนภาษาเฉพาะที่ใช้ในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมการบิน โดยฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมไปถึงการใช้ระดับภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการบินหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต