เมนูหลัก

ES.331ENGLISH FOR IN-FLIGHT SERVICE
อฉ.331ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการบนเครื่องบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.09:00-12:00R28402C30237M 
อาจารย์: ดร.เมธา เกตุแก้ว
อาจารย์นิศา นุ่มวงษ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-23-7
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
  021 ศ.13:00-16:00R28402C30291W 
อาจารย์: ดร.เมธา เกตุแก้ว
อาจารย์นิศา นุ่มวงษ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-29-1
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
22 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2722
22 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
Course Description
ศึกษาคำศัพท์ สำนวนภาษาและรูปประโยคที่ใช้ในงานด้านการบริการเครื่องบิน โดยเน้นทักษะ การฟัง การพูด เพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้โดยสารชาวต่างประเทศในสถานการณ์ทั่วๆไปบนเครื่องบิน รวมไปถึงการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและเหมาะสมในกรณีที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในเหตุการณ์ฉุกเฉิน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ บนเครื่องบิน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต