เมนูหลัก

AL.328AIR TRANSPORTATION & AIR CARGO MANAGEMENT
ธบ.328การบริหารจัดการการขนส่งและคลังสินค้าทางอากาศ
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R28412C50482M 
อาจารย์: อาจารย์สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-48-2
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
9 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
  020 ศ.13:00-16:00RN/AN/AC30030W CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-0-30
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวม Sect 010 
Course Description
ศึกษา วิเคราะห์ ทักษะทางด้านการจัดการขนส่งและบริหารคลังสินค้า ทางอากาศเพื่อตอบสนองความต้องการทางการตลาดของธุรกิจการบินทั้งในและต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างคลังสินค้าทางอากาศกับการขนส่งทางอากาศหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต