เมนูหลัก

AL.328AIR TRANSPORTATION & AIR CARGO MANAGEMENT
ธบ.328การบริหารจัดการการขนส่งและคลังสินค้าทางอากาศ
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R28412C753639M 
อาจารย์: อาจารย์สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี67-34-33
รหัส 626101403908,626101400329,626101402941,626101400404,626101400242,626101400245,626101403045
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  020 พฤ.09:00-12:00R28402C41410W 
อาจารย์: อาจารย์สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี41-41-0
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ศึกษา วิเคราะห์ ทักษะทางด้านการจัดการขนส่งและบริหารคลังสินค้า ทางอากาศเพื่อตอบสนองความต้องการทางการตลาดของธุรกิจการบินทั้งในและต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างคลังสินค้าทางอากาศกับการขนส่งทางอากาศหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต