เมนูหลัก

AL.329LOGISTIC & SUPPLY CHAIN
ธบ.329โลจิสติกและห่วงโซ่อุปทาน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-16:00R27322C40328M 
อาจารย์: อาจารย์อดุลยรัตน์ แจ่มเล็ก
อาจารย์ภาคภูมิ พันธุ์รัตน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-32-8
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2728
17 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2729
  020 ศ.13:00-16:00R27322C40400W 
อาจารย์: อาจารย์อดุลยรัตน์ แจ่มเล็ก
อาจารย์ภาคภูมิ พันธุ์รัตน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-40-0
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2729
17 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
Course Description
ศึกษา วิเคราะห์ การจัดการโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทาน วางแผนสินค้าคงคลัง การสร้างระบบเครือข่ายทางโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทาน วิเคราะห์ภาวะตลาดและคู่แข่ง ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต