เมนูหลัก

AL.462NUTRITION AND AIRLINE CATERING
ธบ.462โภชนาการและครัวการบิน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  010 ศ.13:00-16:00R2842M2C40040W CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์อภิสิทธิ์ เจิมสวัสดิ์
อาจารย์กนกวรรณ จั่นจีน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-0-40
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบที่จำเป็นในการประกอบอาหารบนเครื่องบิน คุณค่าทางโภชนาการ กรรมวิธี กระบวนการผลิต การจัดเก็บ การจัดสรรใช้ การประกอบอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการการบิน การกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมสำหรับเวลาและเส้นทางการบิน
วิธีการและประเภทของอาหารพิเศษที่บริการสำหรับสายการบินนานาชาติ การจัดเก็บและถนอมอาหารก่อนการบริการ การขนส่งอาหารพร้อมบริการ หลักการประกันคุณภาพ กระบวนการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับครัวการบิน การศึกษานอกสถานที่


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต