เมนูหลัก

AL.464OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY FOR AIRLINE BUSINESS
ธบ.464อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-16:00R2736M2C25196W 
อาจารย์: อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ
อาจารย์วรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล
อาจารย์นิศา นุ่มวงษ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-19-6
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ความสำคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบิน งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน อันตรายจากการปฏิบัติงาน การประสานงานและการจัดการงานอาชีวอนามัย หลักการแก้ปัญหาและการป้องกันงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบิน
การพัฒนาบุคลากรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบิน กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต