เมนูหลัก

IN.412TECHNIQUES FOR INTERNATIONAL NEGOTIATION
กข.412เทคนิคการเจรจาต่อรองนานาชาติ
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.09:00-12:00R2844M2C453510M 
อาจารย์: ดร.สรียาภรณ์ ประเสริฐศรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี45-35-10
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
Course Description
แนวคิดความเป็นนานาชาติและโลกาภิวัฒน์ สังคมนานาชาติเชิงเปรียบเทียบนานาชาติกับการสื่อสาร การจัดการกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย การออกแบบการสื่อสารให้เหมาะสมกับวัฒนธรรม ลักษณะประจำชาติและเทคนิคการเจรจาต่อรอง การเจรจาต่อรองเปรียบเทียบหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต