เมนูหลัก

AS.201ASIAN HISTORY AND CIVILIZATION
อศ.201ประวัติศาสตร์และอารยธรรมเอเชีย
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.09:00-12:00R27152C64622M 
อาจารย์: อาจารย์กนกวรรณ จั่นจีน
อาจารย์ชัยณรงค์ ศรีพงษ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี64-2-62
รหัส 626101400496,616101401782,586101423208,616101401462,626101400037,616101400668,626101404382
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
8 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
  020 ส.13:00-16:00R27152C60573M 
อาจารย์: อาจารย์กนกวรรณ จั่นจีน
อาจารย์ชัยณรงค์ ศรีพงษ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-57-3
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
8 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
8 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
Course Description
ศึกษาความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของชนชาติต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบอารยธรรมตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย จีน เกาหลี และญี่ปุ่นหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต