เมนูหลัก

CH.112COMMUNICATIVE CHINESE 2
ศจ.112ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CH.111
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ส.08:30-12:30R28142C41410M 
อาจารย์: อาจารย์วรวิธ เสนีชัย
อาจารย์ธีระพัทธ์ ศิลาสัยธนโชติ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี38-38-0
รหัส 616101402994,616101402619,616101402925
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
9 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
  021 ส.13:30-17:30R28142C39372M 
อาจารย์: อาจารย์วรวิธ เสนีชัย
อาจารย์ธีระพัทธ์ ศิลาสัยธนโชติ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี38-36-2
รหัส 606101485269
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
9 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2815
Course Description
กระบวนการฟัง และอ่านบทความภาษาจีน ข่าว รายงาน สำนวนที่ใช้ คำศัพท์เฉพาะ การตีความขั้นสูง โดยเน้นทักษะการเขียนและพูด แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน เจตคติ อารมณ์ ที่มีต่อสิ่งที่อ่านในบริบทธุรกิจการบินหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต