เมนูหลัก

US.201EUROPEAN HISTORY AND CIVILIZATION
ยศ.201ประวัติศาสตร์และอารยธรรมยุโรป
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.09:00-12:00R2846M2C42411M 
อาจารย์: อาจารย์ชลธร จันทะโสต
อาจารย์จักรพันธุ์ ณ สงขลา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี36-35-1
รหัส 610304400149,626101400404,626101400182,626101400181,626101404010,626101402877
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
8 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
Course Description
ศึกษาความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของชนชาติต่าง ๆ ในภูมิภาคยุโรป วิเคราะห์เปรียบเทียบอารยธรรมของชนชาติต่าง ๆ ในภูมิภาคยุโรป ตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นประวัติศาสตร์และอารยธรรมของชนชาติฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน รัสเซียและอิตาเลี่ยนหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต