เมนูหลัก

EB.305BUSINESS ENGLISH FOR SOCIALIZATION
อธ.305ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสังคม
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ส.08:30-12:30R29072C25241W 
อาจารย์: อาจารย์ชัยทัศน์ มีศรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-24-1
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
  021 ส.13:30-17:30R28162C25232M 
อาจารย์: อาจารย์ชัยทัศน์ มีศรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-23-27
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2815
Course Description
Study how to use English for introductions, small talk, dealing with awkward situations, giving and reacting to invitations, and keeping the conversation flowing.หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต