เมนูหลัก

ID.314DESIGN CONCEPT AND ANALYSIS
ตภ.314แนวคิดและการวิเคราะห์การออกแบบ
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบตกแต่งภายใน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-12:30R2434M2C330W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา ศิริจันทร์สว่าง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี3-3-0
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =ID.302 
Course Description
ศึกษาแนวความคิดทฤษฎีของการออกแบบภายในของนักออกแบบสำคัญในอดีต ตั้งแต่หลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมของตะวันตกและแนวความคิดตะวันออก เน้นโดยเฉพาะของแนวความคิดที่อิงศิลปะ วัฒนธรรม นำมาวิเคราะห์กรณีต่าง ๆ เพื่อความหลากหลายของแนวความคิด เพื่อเป็นกรณีศึกษาอันจะทำให้หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต