เมนูหลัก

ID.411INTERIOR DESIGN 6
ตภ.411การออกแบบภายใน 6
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบตกแต่งภายใน
หน่วยกิต4 (1-6-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ID.312
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.08:30-12:30R2434M2C1055W 
  พ.13:00-16:00R2434M2L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา ศิริจันทร์สว่าง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-5-5
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =ID.400 
Course Description
การออกแบบภายในขั้นสูง โดยเน้นการทำโปรแกรมเพื่อเป็นพื้นฐานนำเข้าสู่กระบวนการออกแบบในอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน และต้องการเทคนิคการออกแบบขั้นสูง เช่น พิพิธภัณฑ์, ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่, โรงแรม, โรงพยาบาล, สถานศึกษา และสำนักงานขนาดใหญ่หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต