เมนูหลัก

ID.412ART THESIS PREPARATION
ตภ.412เตรียมศิลปนิพนธ์
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบตกแต่งภายใน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.13:00-17:00R2436M2C523W 
อาจารย์: อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-2-3
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =ID.401 
Course Description
ศึกษาวิธีการเขียนโครงร่างการนำเสนอโครงการออกแบบภายใน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ประจำวิชา เพื่อให้นักศึกษาเตรียมพร้อมสำหรับการทำศิลปนิพนธ์ นักศึกษาจะทำการพิจารณาโครงการที่ตนสนใจ ศึกษารวบรวมข้อมูล ขอบเขตของโครงการ กำหนดขอบเขตของศิลปนิพนธ์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต