เมนูหลัก

ID.413ART THESIS IN INTERIOR DESIGN
ตภ.413ศิลปนิพนธ์สำหรับการออกแบบภายใน
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบตกแต่งภายใน
หน่วยกิต8 (0-16-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.08:30-12:30R24052L660M 
  จ.13:00-17:00R24052L      
  ศ.08:30-12:30R24052L      
  ศ.13:00-17:00R24052L      
อาจารย์: อาจารย์สัญชัย ขุนนุช
อาจารย์ธนวัฒน์ ดีนพเก้า
อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์
อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย
อาจารย์สุรัติ จิตรสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา ศิริจันทร์สว่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพร ทศานนท์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี6-6-0
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = ID.402 
Course Description
โดยผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าและประเมินผลรวบยอด โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ดูแลและให้คำปรึกษา และมีคณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์ ทำการตรวจผลงานศิลปนิพนธ์ตามระเบียบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ว่าด้วย การทำศิลปะนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของคณะสถาปัตย-หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต