เมนูหลัก

ID.442SEMINAR ON INTERIOR DESIGN
อภ.442สัมมนาการออกแบบภายใน
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.09:00-14:00R23382L505M 
อาจารย์: อาจารย์ธนวัฒน์ ดีนพเก้า
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-0-5
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =ID.461 
Course Description
สัมมนาในหัวข้อเกี่ยวกับการออกแบบภายใน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และแนวทางการออกแบบและปัญหาที่เกิดซึ่งกันและกัน เน้นการฝึกฝนการวิเคราะห์ วิจารณ์งานออกแบบภายในแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมมนา นำมาเรียบเรียงเป็นรายงานที่สามารถใช้ประกอบในหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต