เมนูหลัก

ID.353INTRODUCTION TO LANDSCAPE DESIGN
อภ.353การออกแบบภูมิทัศน์เบื้องต้น
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.09:00-13:00R2434M2L211W 
อาจารย์: อาจารย์ธนวัฒน์ ดีนพเก้า
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี2-1-1
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = ID.381 
Course Description
ศึกษาความสำคัญและขอบเขตของภูมิสถาปัตยกรรม ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานออกแบบภายใน ศึกษาการจำแนกพันธุ์พืช หลักการในการออกแบบจัดสวน การจัดองค์ประกอบที่สำคัญในพื้นที่ว่างสาธารณะ รวมถึงศึกษาระบบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการวางผังและการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต