เมนูหลัก

CS.211DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
คต.211โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.10:00-12:00R26082C502030M 
  จ.13:00-16:00R26082L      
อาจารย์: อาจารย์สหรัฐน์ องค์สุวรรณ
A.SUPHANCHAI PUNTHAWANUNT
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-20-30
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการในการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีเบื้องต้น ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธีแบบต่าง ๆ การประยุกต์ขั้นตอนวิธีสำหรับการคำนวณ ขั้นตอนวิธีการในการค้นข้อมูลและความซับซ้อน เรียงลำดับ และทวิภาค ขั้นตอนวิธีในการเรียงข้อมูลอย่างง่าย
(ความซับซ้อนในระดับกำลังสองของข้อมูล) และขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ (ความซับซ้อนในระดับลอการิทึมของจำนวนข้อมูล) ตารางแฮชและวิธีการป้องกันการชนกันของข้อมูล ต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาค
การประยุกต์โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ การแทนข้อมูล การแวะผ่าน การหาระยะทางที่สั้นที่สุด การหาต้นไม้ทอดข้าม และการเรียงตำแหน่งข้อมูลในกราฟ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต