เมนูหลัก

GE.121LIVING IN MODERN SOCIETY AND ASEAN COMMUNITY
ศท.121การดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่และประชาคมอาเซียน
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  120 จ.09:00-10:30R29172C10010M CLOSED 
  ศ.09:00-10:30R29172C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
10-0-10
10-0-10
สอบปลายภาค:
  140 จ.09:00-10:30R29262C10010M CLOSED 
  ศ.09:00-10:30R29262C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
10-0-10
10-0-10
สอบปลายภาค:
  230 จ.14:30-16:00R29172C10010M CLOSED 
  ศ.14:30-16:00R29172C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
10-0-10
10-0-10
สอบปลายภาค:
  240 จ.14:30-16:00R29252C10010M CLOSED 
  ศ.14:30-16:00R29252C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-0-10
สอบปลายภาค:
  300 พฤ.09:00-12:00R27272C25025W CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์นิติไทย นัมคณิสรณ์
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี25-0-25
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สาขาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 
  090 จ.13:00-16:00R29162C211W 
อาจารย์: อาจารย์หวัน วงศ์แก่นท้าว
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี2-1-1
สอบปลายภาค:
  100 จ.13:00-16:00R2737M2C211W 
อาจารย์: อาจารย์หวัน วงศ์แก่นท้าว
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี2-1-1
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ยุบรวม 1080, 1090 
  110 จ.13:00-16:00R28222C15015W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
15-0-15
15-0-15
สอบปลายภาค:
Course Description
พื้นฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์ การพัฒนาตนเองในการอยู่ร่วมกันของประชาคมอาเซียน ทักษะชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม การเรียนรู้ในยุคสารสนเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองใน
ประชาคมอาเซียน บาทหน้าที่พลเมืองในสังคมประชาธิปไตยตามระบบรัฐธรรมนูญ การเปลี่ยนแปลงสังคมสู่ประชาคมอาเซียนในยุคโลกาภิวัตน์ ความแตกต่างและความขัดแย้งในประชาคมอาเซียน ปัญหาสังคม แนวทางแก้ไขและป้องกัน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต