เมนูหลัก

GE.121LIVING IN MODERN SOCIETY AND ASEAN COMMUNITY
ศท.121การดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่และประชาคมอาเซียน
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R29062C110W 
อาจารย์: อาจารย์ฐิตพล มีลาภ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
1-1-0
1-0-1
สอบปลายภาค:
Course Description
พื้นฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์ การพัฒนาตนเองในการอยู่ร่วมกันของประชาคมอาเซียน ทักษะชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม การเรียนรู้ในยุคสารสนเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองใน
ประชาคมอาเซียน บาทหน้าที่พลเมืองในสังคมประชาธิปไตยตามระบบรัฐธรรมนูญ การเปลี่ยนแปลงสังคมสู่ประชาคมอาเซียนในยุคโลกาภิวัตน์ ความแตกต่างและความขัดแย้งในประชาคมอาเซียน ปัญหาสังคม แนวทางแก้ไขและป้องกัน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต