เมนูหลัก

GE.123LAW FOR DAILY LIFE
ศท.123กฎหมายเพื่อการดำรงชีวิต
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  300 พฤ.09:00-12:00R27232C25025W CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ประภัสสร ทองกร
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี25-0-25
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สาขาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 
  810 ไม่มีข้อมูล1000100M 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
100-0-100
100-0-100
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: CET. 
  070 ศ.13:00-16:00R24142C321W 
อาจารย์: อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล
รหัส 580305424450,580307424700,580307424772
สอบปลายภาค: F28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
Course Description
ความหมาย ที่มา การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคม กฎหมายว่าด้วยบุคคล นิติกรรม ทรัพย์สิน ครอบครัว มรดก หลักการทำสัญญา การบังคับใช้สิทธิทางกฎหมาย กฎหมายแรงงาน
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเกี่ยวกับผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ขั้นพื้นฐานของประชาชน กฎหมายปกครองและกฎหมายอาญา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต