เมนูหลัก

GE.143APPLICATION OF COMPUTER IN EVERYDAY LIFE
ศท.143การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.13:00-14:0034053C1019M 
  อ.14:00-16:00COM11L      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
10-1-9
10-0-10
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
หมายเหตุ: ปิดกลุ่ม 
  041 ศ.13:00-14:00R25032C1046W 
  ศ.14:00-16:00R2634M2L      
อาจารย์: อาจารย์ประภาภรณ์ เจริญชัยนพกุล
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตร์การกีฬา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
2-0-2
8-4-4
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2820
Course Description
การทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบปฎิบัติการ การใช้ซอฟแวร์ต่างๆใน ชีวิตประจำวัน อีเมล์ การสร้างเว็บเพจ การเชื่อมต่อแบบไร้สาย การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การสืบค้น และนันทนาการหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต