เมนูหลัก

GE.100ENGLISH FOR COMMUNICATION
ศท.100ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  040 อ.13:00-16:00R28292C550W 
อาจารย์: ดร.กรภัค จ๋ายประยูร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-4-1
รหัส 580901423303
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
  060 จ.09:00-12:00R28262C541W 
อาจารย์: ดร.กรภัค จ๋ายประยูร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-3-2
รหัส 610200401121
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
Course Description
โครงสร้างพื้นฐานของภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เน้นการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตัว การขอโทษ การตั้งคำถามที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ในการพูด
การอ่านและการเขียนได้ถูกต้อง กลวิธีการเพิ่มพูนคำศัพท์และการใช้พจนานุกรมเพื่อหาความหมาย สำนวนและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต