เมนูหลัก

GE.110ENGLISH FOR DAILY LIFE
ศท.110ภาษาอังกฤษเพื่อการดำรงชีวิต
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.10:30-12:0034063C1037W 
  พ.10:30-12:0034063C      
อาจารย์: ดร.จักรภัทร ดำริธรรมาภรณ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
10-3-7
10-0-10
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3409
  020 อ.10:30-12:00R28262C15015W CLOSED 
  พ.10:30-12:00R28262C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
15-0-15
15-0-15
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวม 010 
  300 อ.13:00-16:00R2853M2C541W 
อาจารย์: Dr.Siwittra Chainiyom
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะสาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 
  810 ส.08:30-11:3034063C330W 
อาจารย์: Dr.MOHAMMAD ARIFUL ISLAM RUSSEL
รหัส 580306423357,600405485984,570104421574
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3412
Course Description
การพัฒนาภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ คือการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ตลอดจนมุ่งพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ กลวิธีต่างๆในการใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูล เพื่อการดำรงชีวิตในสังคม การหาคำอ้างอิง การอ่านข้าม
การอ่านกวาดสายตา การอนุมาน และการเขียนในระดับย่อหน้า


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต