เมนูหลัก

BS.301DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
คพ.301โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-10:30R25062C110W 
  อ.10:30-12:30R26262L      
อาจารย์: อาจารย์วราภรณ์ เฮ็งสันเทียะ
รหัส 610105401800
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS 
Course Description
หลักการของโครงสร้างข้อมูล เป็นโครงสร้างข้อมูลสำหรับการโปรแกรมที่นอกเหนือจากโครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ ลิสต์ สแตก คิว ต้นไม้ หรือทรี ตารางแฮช และการประยุกต์ ตลอดจนการเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล
และเทคนิคการออกแบบอัลกอริทึม เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของโปรแกรม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต