เมนูหลัก

BS.303INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
คพ.303การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R2932M2C301020M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-10-20
สอบปลายภาค: 18 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2725
หมายเหตุ: https://line.me/R/ti/g/L_hXze_xUF 
Course Description
ขั้นตอนและวิธีการในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ วงจรในการพัฒนาระบบงาน การวิเคราะห์ความต้องการ การเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล การเขียนตารางการตัดสินใจ หลักการออกแบบระบบงาน การออกแบบข้อมูลเข้าและผลลัพธ์ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การออกแบบฐานข้อมูล
การออกแบบการประมวลผล การออกแบบการควบคุม การทดสอบระบบงาน การติดตั้งระบบงาน และการจัดทำเอกสารประกอบระบบงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต