เมนูหลัก

BS.306DATA COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORK
คพ.306การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R25022C1091M 
อาจารย์: อาจารย์วราภรณ์ เฮ็งสันเทียะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-9-1
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: Copy URLนี้เข้ากลุ่มLineโดยส่งเข้าเมลล์ตนเอง เปิดเมลแล้วกดลิงค์ http://line.me/ti/g/EGO8w2822u 
Course Description
หลักการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล ชนิดและคุณสมบัติของตัวกลางชนิดต่าง ๆ สถาปัตยกรรมเครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆ โพรโทคอล และมาตรฐานที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น อินเทอร์เน็ต และการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต