เมนูหลัก

TR.421INTERNATIONAL TRANSPORTATION LAW AND REGULATION
ขส.421กฏหมายและระเบียบการขนส่งระหว่างประเทศ
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-16:00R25282C505W 
อาจารย์: อาจารย์อารีย์ พิจิตรกล้าเอี่ยม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-0-5
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ลักษณะกฎระเบียบการขนส่งทั้งระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งภายในและระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ความรู้เกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน รวมถึงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ อนุสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศ
เขตน่านฟ้าหรือห้วงอากาศ ห้วงอวกาศ ทะเลอาณาเขต ทะเลหลวง กฎระเบียบศุลกากรสำหรับการนำเข้าส่งออกสินค้าและการขนส่งสินค้าผ่านแดน ความรับผิดทางแพ่ง อาญา การระงับข้อพิพาท การบังคับคดี อนุญาโตตุลาการ และศาลระหว่างประเทศ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต