เมนูหลัก

BS.308ELECTRONIC COMMERCE
คพ.308การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R29022C110W 
อาจารย์: อาจารย์จรวยพร แก้วเกตุ
รหัส 580105425124
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS 
Course Description
หลักการของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประวัติและแนวโน้มของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมและเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารที่ใช้กับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการดำเนินธุรกิจ การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์การค้า ระบบความมั่นคงของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรม และกฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต