เมนูหลัก

BS.403OBJECT–ORIENTED PROGRAMMING
คพ.403การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  858 อา.08:30-12:30COM21C110W 
  อา.13:30-18:30COM21C      
อาจารย์: อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว
สอบปลายภาค: 9 เม.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: (IS) 
Course Description
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น การประกาศโครงสร้างวัตถุด้วยคลาส (Classe) การปกป้องข้อมูล (Encapsulation) การสืบทอดคุณสมบัติของวัตถุ (Inheritance) เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบโพลิมอฟิซึม (Polymorphism)
เทคนิคการจัดการกรณียกเว้น (Exception Handling) การทำงานของเทรด (Thread) และประโยชน์ของเทคโนโลยีเชิงวัตถุ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต