เมนูหลัก

VD.305THAI ART FOR VISUAL COMMUNICATION DESIGN
อน.305ศิลปกรรมไทยเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.09:00-13:00R23382L514W 
อาจารย์: อาจารย์ณัฐพล ชูลิกรณ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-1-4
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = VD.331 
Course Description
ลักษณะแบบแผนของศิลปกรรมไทยแบบประเพณีและแบบร่วมสมัย ฝึกทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ที่มีลักษณะไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการออกแบบ เพื่อความถูกต้องตามลักษณะไทยเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต