เมนูหลัก

VD.401VISUAL COMMUNICATION DESIGN 6
อน.401การออกแบบนิเทศศิลป์ 6
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต4 (2-4-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: VD.302 และ VD.308
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา VD.302 การออกแบบนิเทศศิลป์ 5 และ VD.308 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ส.09:00-12:00COM Grap2L541M 
  ส.13:00-17:00COM Grap2L      
อาจารย์: อาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-4-1
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =VD.421/VD.400 
Course Description
การบริหารงานออกแบบนิเทศศิลป์ที่สอดคล้องกับประเภทของงานออกแบบ โดยพิจารณาปัญหา ความเป็นไปได้ในการผลิตงานตามเงื่อนไขและการเลือกใช้วัสดุ สื่อ หรือทรัพยากรอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
ฝึกทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ที่ใกล้เคียงกับสภาพจริง เน้นกระบวนกลุ่มเพื่อสั่งสมประสบการณ์และทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต