เมนูหลัก

VD.402SEMINAR IN VISUAL COMMUNICATION DESIGN
อน.402สัมมนาทางการออกแบบนิเทศศิลป์
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-12:30R24032L514W 
อาจารย์: อาจารย์สุจิรา ถนอมพร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-1-4
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = VD.422 
Course Description
รูปแบบและวิธีการจัดสัมมนา ฝึกหัดการจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดในหัวข้อที่สัมพันธ์กับวิชาชีพหรือจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทางด้านปัญหาของกระบวนการออกแบบ ประสบการณ์ของนักออกแบบวิชาชีพไปจนถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับสังคม
ศิลปะและวัฒนธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ผลกระทบของงานนิเทศศิลป์กับสังคมปัจจุบัน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต