เมนูหลัก

VD.403ART THESIS IN VISUAL COMMUNICATION DESIGN
อน.403ศิลปนิพนธ์เพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต8 (0-16-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: VD.400 และ VD.401
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา VD.401 การออกแบบนิเทศศิลป์ 6 และ VD.400 การเตรียมศิลปนิพนธ์
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-12:30R24032L532W 
  อ.13:00-17:00R24032L      
  ศ.08:30-12:30R24032L      
  ศ.13:00-17:00R24032L      
อาจารย์: อาจารย์สุจิรา ถนอมพร
อาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล
อาจารย์พีรพล ช้างใจกล้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร
อาจารย์ณัฐพล ชูลิกรณ์
อาจารย์จันทณา ศรีสนั่น
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-3-2
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = VD.441 
Course Description
นักศึกษาเป็นผู้เสนอเรื่องหรือหัวข้อโครงการศิลปนิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์ และปฏิบัติการออกแบบตามระเบียบว่าด้วยการทำศิลปนิพนธ์จนสำเร็จเรียบร้อย พร้อมเสนอผลงานภาคปฏิบัติ เอกสารรายงานศิลปนิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบและตัดสินศิลปนิพนธ์



หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด




  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต