เมนูหลัก

VD.316WEB DESIGN
อน.316การออกแบบเว็บไซต์
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  011 พฤ.09:00-13:00COM Grap2L505W CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์พีรพงศ์ วังดวงกมล
อาจารย์ญาณภัทร ณัฐจิรโชติ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-0-5
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =VD.371 
Course Description
หลักการ รูปแบบและส่วนประกอบของเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมปฏิบัติการต่าง ๆ ในการออกแบบกราฟิก มัลติมีเดีย การสร้างเว็บเพจ ฝึกทักษะการออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบต่าง ๆ
โดยการออกแบบให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีทางระบบเครือข่าย เพื่อการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจอย่างสร้างสรรค์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต