เมนูหลัก

AR.551ARCHITECTURAL DESIGN 7
สถ.551การออกแบบสถาปัตยกรรม 7
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต5 (1-12-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: AR.452
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-12:30R24052C301416M 
  อ.13:00-17:30R24052C      
  ศ.08:30-13:00R24052C      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์อนุสรณ์ จ๋วงพานิช
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-14-16
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =AR.507 
Course Description
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา AR.452 ARCHITECTURAL DESIGN 6
ทฤษฎีและกระบวนการออกแบบและออกแบบร่างทางสถาปัตยกรรม ที่ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ในการเขียนโครงการ ออกแบบ และออกแบบร่างสถาปัตยกรรมที่สัมพันธ์กับกลุ่มอาคารสาธารณะ ใช้ระบบโครงสร้างอาคาร งานระบบสนับสนุน
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อบูรณาการใช้ในการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่พิเศษที่มีประโยชน์ใช้สอยซับซ้อน และมีความหลากหลาย การวางผังแม่บทที่มีสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
โดยคำนึงถึงการนำเอาบริบทของโครงการในระดับเมืองทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมเป็นเกณฑ์กำหนดแนวคิดอย่างเหมาะสม เน้นกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมในทุกขั้นตอน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต