เมนูหลัก

AR.509THESIS IN ARCHITECTURAL DESIGN
สถ.509วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต9 (0-18-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: AR.251 และ AR.252 และ AR.351 และ AR.352 และ AR.451 และ AR.452 และ AR.551
สอบผ่านทุกรายวิชาที่กำหนดในหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม ไม่น้อยกว่า 2.0
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.09:00-12:00R24042L351916M 
  อ.13:00-17:00R24042L      
  พฤ.09:00-13:00R24052L      
  ส.09:00-12:00R24052L      
  ส.13:00-17:00R24052L      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์อนุสรณ์ จ๋วงพานิช
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี35-19-16
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =AR.506 
Course Description
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุกรายวิชาที่กำหนดในหลักสูตร และมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม ไม่น้อยกว่า 2.00 การประมวลความรู้ตลอดหลักสูตร และการเชื่อมต่อจากการศึกษาในรายวิชาการเตรียมวิทยานิพนธ์
โดยการนำผลวิเคราะห์ที่ได้ศึกษามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาสถาปัตยกรรม โดยเสนอโครงการตามที่นักศึกษาสนใจ เกี่ยวกับอาคารหรือกลุ่มอาคารที่ต้องการจะค้นคว้าและออกแบบ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ซึ่งคณะฯแต่งตั้งขึ้นก่อน
และการทำวิทยานิพนธ์นั้นจะได้รับการแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในการทำวิทยานิพนธ์จะต้องค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล ทั้งต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงของหลักวิชาการในปัจจุบัน โดยใช้เอกสารและข้อมูลที่เชื่อถือได้
จะประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของงานที่จะศึกษาออกแบบ ข้อพิจารณาด้านสภาพแวดล้อม ความเป็นไปได้ด้านการเงิน กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การเลือกที่ตั้ง การประเมินคุณค่าของอาคารประเภทเดียวกันที่มีอยู่แล้ว ฯลฯ (มีต่อ)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต