เมนูหลัก

AR.460INTRODUCTION TO URBAN PLANNING
สถ.460การวางแผนและผังเมืองเบื้องต้น
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R23352C211W 
อาจารย์: อาจารย์เสนีย์ เวชพัฒน์พงษ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี2-1-1
สอบปลายภาค:
Course Description
วิวัฒนาการของเมือง และความเข้าใจในระดับภาพรวมของการผังเมือง องค์ประกอบการวางผังเมือง ขอบเขต หน้าที่ และความสัมพันธ์ของผังเมืองประเภทต่างๆ และศึกษาถึงพื้นฐานทฤษฎีและแนวความคิดอย่างกว้างๆ ในการออกแบบและพัฒนาชุมชนเมือง
การใช้ที่ดินในเมือง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง การจราจรและการขนส่ง สภาพแวดล้อมของเมือง การอนุรักษ์ การฟื้นฟูและบูรณะส่วนที่เสื่อมโทรม ตลอดจนศึกษากรณีตัวอย่างการออกแบบวางผังเมือง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต