เมนูหลัก

AR.473BUILDING INFORMATION MEDELING (BIM)
สถ.473เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองโครงการ
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ส.09:00-14:00R23152L301317M 
อาจารย์: อาจารย์สุรพล เลิศดำรงชัย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-13-17
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาการใช้งาน Building Information Modeling (BIM) ซึ่งเป็นการกำหนดข้อมูลและคุณสมบัติให้กับองค์ประกอบต่างๆ ของอาคารและแปลงเป็นข้อมูลเชิงสารสนเทศในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการกำหนดความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของวัตถุเข้าด้วยกันในคอมพิวเตอร์ เพื่อการวิเคราะห์งานสถาปัตยกรรมในประเด็นต่างๆ
ได้แก่ การวิเคราะห์อาคารในด้านการประหยัดพลังงาน การวิเคราะห์การระบายอากาศ การวิเคราะห์การป้องกันเสียงตลอดจนการวิเคราะห์โครงสร้างอาคาร

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต