เมนูหลัก

MK.417MARKETING RESEARCH
ตล.417การวิจัยการตลาด
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  828 อา.08:30-12:3034093C211W 
  อา.13:30-18:3034093C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 29 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 1/2562 
Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยการตลาด ประเภทของการวิจัย ปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัยการตลาด แหล่งข้อมูลการวิจัย ขั้นตอนดำเนินงานวิจัย การออกแบบการวิจัย การกำหนดประชากรในการวิจัยและการสุ่มตัวอย่าง
(ต่อ)เครื่องมือการวิจัย การสร้างแบบสอบถาม การดำเนินการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล ระบบสารสนเทศทางการตลาด การนำเสนอรายงานและการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการตัดสินใจทางการตลาด และจรรยาบรรณการวิจัยการตลาด


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต