เมนูหลัก

MK.201PRINCIPLES OF MARKETING
ตล.201หลักการตลาด
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  830 อา.08:30-12:3036043C110W 
  อา.13:30-18:3036043C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 22 ก.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3703
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับ V.18 ในภาคเรียนที่ 1/2561 
Course Description
ตลาด การตลาด การจัดการการตลาด แนวความคิดทางการตลาด ความสำคัญของการตลาด กระบวนการการตลาด ส่วนประสมการตลาด การวิเคราะห์ทางการตลาด การวิเคราะห์โอกาสการตลาด กิจกรรมการสร้างคุณค่าและลูกค้าสัมพันธ์ สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิจัยการตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด
เพื่อการตัดสินใจทางการตลาด พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ตลาดและพฤติกรรมการซื้อขององค์กร การกำหนดส่วนตลาด การกำหนดกลุ่มตลาดเป้าหมาย การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาด การวางแผนการตลาดระดับภูมิภาคและระดับโลก จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต