เมนูหลัก

IHM104PRINCIPLES OF HOTEL LODGING MANAGEMENT
IHM104หลักการจัดการโรงแรมและที่พัก
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00RN/AN/AC1037M 
อาจารย์: อาจารย์นันทวัน สว่างแจ้ง
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) ทุกชั้นปี10-0-10
รหัส 160405428460,160405428477,160405428469
สอบปลายภาค:
Course Description
ประวัติและวัฒนาการของโรงแรม หลักการจัดการโรงแรมประเภทและระดับต่างๆ โครงสร้าง นโยบาย หน้าที่สำคัญของฝ่ายบริหาร การจัดสายงานและพนักงาน การดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ เช่น งานฝ่ายห้องพัก ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงแรมในเครือข่ายและนอกเครือข่าย รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม
History and development of hotel business, the principle of hotel and types of accommodation, hotel structure, policy and main duty of hotel management, the management of human resources operation, the process of division and department
such as room division, food and beverage division etc. The relationship between hotels within or without chain.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต