เมนูหลัก

IHM315FINANACE AND ACCOUNTING FOR HOTEL BUSINESS
การเงินและการบัญชีสำหรับธุรกิจโรงแรม
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.08:30-11:30R22122C514W 
อาจารย์: อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-1-4
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = IHM312 
Course Description
ความสำคัญ ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี วิธีการบันทึกบัญชี การบันทึกบัญชีผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การจัดทำงบทดลอง การปรับปรุงรายการ การปิดบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อวัดผลการดำเนินงาน และแสดงฐานะการเงินของกิจการ การบริการ
และการพาณิชยกรรม การทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน และการทำงบกระแสเงินสด ตลอดจนจริยธรรม และความรับผิดชอบของนักบัญชี
Distinctive features, definition, purposes of accounting, edition of accounting, edition through transaction; accounting cycle, financial statements and accounting for assets, liabilities, equities, revenues, and expenses; moral and ethics for accountant

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต